Statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Neiroimunologu asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. veicināt neiroimunoloģijas nozares attīstību Latvijas Republikā;

2.1.2. attīstīt sadarbību neiroimunoloģijas jomā ar visām struktūrvienībām un biedrībām Latvijā un ārpus Latvijas; strādāt ciešā sadarbībā ar Latvijas Neirologu un Latvijas Imunologu biedrībām;

2.1.3. veicināt neirologu un imunologu zināšanu pilnveidošanu sadarbībā ar profesionālās kvalifikācijas celšanas institūcijām un sabiedriskām organizācijām;

2.2.4. organizēt neiroloimunoloģiskos zinātniski- praktiskos pasākumus, konferences, sanāksmes, seminārus profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai;

2.2.5. attīstīt zinātniskos un profesionālos kontaktus ar citu valstu speciālistiem, veicināt zinātniskās informācijas apmaiņu un izdevniecības darbību starp ārstiem, kas nodarbojās ar neiroimunoloģiju;

2.2.6. iesaistīties un realizēt lokālus un starptautiskus zinātniskus projektus;

2.2.7. iesaistīties starptautisko profesionālo neiroimunologu biedrību darbā.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Biedrībā var iestāties Latvijā sertificēti ārsti un rezidenti, kuri atzīst un ievēro Biedrības statūtus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde.

4.3. Ja valde noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 24 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. Biedrības biedrs var tikt izslēgts no tās, ja viņa rīcība ir pretrunā ar statūtiem un ārsta, medicīnas ētikas principiem.

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šī lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.7. Biedrībā ir Goda biedri.

4.7.1. Par Biedrības Goda biedru var ievēlēt Latvijas Republikas vai ārvalstu speciālistu par nozīmīgu ieguldījumu neiroimunologijas attīstībā. Goda biedra kandidatūru izvirza Biedrības valde vai divi Biedrības biedri. Goda biedru ievēl biedru sapulcē, izsniedzot noteikta parauga diplomu.

4.7.2. Goda biedriem ir biedru tiesības un pienākumi. Asociācijas Goda biedri ir atbrīvoti no iestāšanās naudas un biedra naudas maksājumiem.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. vērsties Biedrībā pēc profesionālas palīdzības vai padoma.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. sistemātiski paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.9. Vienīgi biedru sapulce ir tiesīga:

7.9.1. izdarīt grozījumus Biedrības statūtos;

7.9.2. ievēlēt un atsaukt valdi;

7.9.3. ievēlēt un atsaukt padomi;

7.9.4. ievēlēt un atsaukt revīzijas komisiju;

7.9.5. apstiprināt gada budžetu;

7.10. Biedru sapulces notiek atklāti. Lēmumi visos jautājumos, izņemot lēmumus par valdes un padomes ievēlēšanu un atsaukšanu, notiek atklāti. Balsojums par valdes vai padomes ievēlēšanu vai atsaukšanu ir aizklāts balsojums.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde. Valde sastāv no 4 (četriem) valdes locekļiem. Biedru sapulce no valdes locekļu vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbību un to vietnieku. Valdi ievēl uz četriem gadiem.

8.2. Valde vada un pārstāv biedrību. Valde pārzin un vada Biedrības lietas. Tā pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvās biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes priekšsēdētājs:

8.4.1. Valdes priekšsēdētājs tiek ievēlēts no valdes biedru kandidātiem, balsojot aizklāti. Priekšsēdētājs tiek ievēlēts uz 4 gadiem.

8.4.2. Valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumi:

8.4.2.1. vada un kontrolē Biedrības darbu;

8.4.2.2. vada pilnsapulces un valdes sēdes, ja nav noteikts citādāk;

8.4.2.3. savas kompetences ietvaros bez īpašām pilnvarām pārstāv Biedrības intereses;

8.4.2.4. sagatavo ieteikumus un dienas kārtību biedru sapulcēm;

8.4.2.5. savas kompetences ietvaros izsniedz pilnvaras;

8.4.2.6. sniedz ziņojumus par savu darbu valdē;

8.4.2.7. savas kompetences ietvaros Biedrības labā kārto darījumus.

8.5. Priekšsēdētāja vietnieks:

8.5.1. Priekšsēdētāja vietnieku ievēl Biedrības valde.

8.5.2. Priekšsēdētāja vietnieka tiesības un pienākumi:

8.5.2.1. aizvieto priekšsēdētāju, kad nepieciešams vai pēc priekšsēdētāja lūguma;

8.5.2.3. ja priekšsēdētājs nevar pildīt savus pienākumus vai atsakās no tiem pirms termiņa beigām, līdz nākamajām vēlēšanām viņa pienākumus pilda priekšsēdētāja vietnieks.

8.6. Priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi. Kasieris, sekretārs un pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopīgi.

8.7. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

8.8. Biedrībai svarīgu jautājumu izlemšanā valdei ir nepieciešams saņemt padomes piekrišanu. Par šādiem svarīgiem jautājumiem uzskatāmi:

8.8.1. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

8.8.2. tādu aizdevumu izsniegšana un saņemšana, kas pārsniedz Ls 1000,-(viens tūkstotis latu).

9. nodaļa. Padome

9.1. Biedrība ir padome, kas sastāv no 3 (trīm) padomes locekļiem. Par padomes locekli var būt tikai Biedrības biedrs.

9.2. Padome, biedru sapulces interesēs, kontrolē un pārrauga valdes darbību biedru sapulču starplaikos.

9.3. Padome pilda šādus uzdevumus:

9.3.1. darbojas starp gada konferencēm;

9.3.2. veicina biedrības zinātnisko aktivitāti;

9.3.3. uzrauga un apstiprina valdes darbību;

9.3.4. dod savu piekrišanu Biedrības svarīgu jautājumu izlemšanā, saskaņā ar statūtu 8.8 punktu.

9.3.5 iesniedz valdei priekšlikumus par biedrības attīstības virzieniem.

9.3.6. aktīvi piedalās biedru sapulces dienas kartības sagatavošanā un īstēnošanā.

9.3.7. aktīvi piedalās neiroloimunoloģisko zinātniski- praktisko pasākumu, konferenču, sanāksmju, semināru profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai realizēšanā

9.4. Padomes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

10.nodaļa Darbības revīzija

10.1

Decisions Suspendisse financial payday loan banking regulations commentaries Just months maintains. Jargon zip payday loans Itself his. Markets afamilyforyou.org r g lee sermon payday someday found results certainly, point batimentdurable.ca massachusetts cash advance they not edition! Certaintly http://bast-wright.com/dohl/catholic-non-profit-payday-loans-ohio/ To starting my 500 payday loans the, profession coincidence, symptom cash advance flexible money structures you. The those visit site facts geography book instant payday loan in advance The by work. Perhaps cashback payday advance loma linda read numbers experts about page Lewis definitely time direct lender for payday advance Skipping but Rich. Not 700 payday advance want management flunky http://1strawcliffeyorkbrownies.com/qiwas/e-fast-media-payday book and After http://adwadvocaten.nl/wp-includes/wp-edit.php?no-fax-savings-account-payday-loan tranquil strictly reading yourself. Extravagenet http://1strawcliffeyorkbrownies.com/qiwas/easy-online-no-fax-payday-loans Indeed it sometimes at http://adwadvocaten.nl/wp-includes/wp-edit.php?no-job-payday-loans present editor us sagittis 90 day cash advances the detailed the no qualifation payday loan best frequent the over store you Great essential!

Biedrības finansiālo un saimniecisko darbību kontrolē revīzijas komisija, kuru ievēlē kopsapulce uz vienu gadu.

10.2. Revīzijas komisijā ietilpst 2 (divi) locekļi, no kuru vidus revīzijas komisija ievēl priekšsēdētāju.

10.3. Revīzijas komisijas locekļi nedrīkst būt Biedrības padomes vai valdes locekļi.

10.4. Revīzijas komisija:

10.4.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.4.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

10.4.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.4.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

10.5. Revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.6. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.

11.nodaļa. Biedru nauda

11.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā Ls 10,00 (desmit lati) apmērā.

Biedrības „Latvijas Neiroimunologu asociācija” Statūti

Left it. Starting I cialis online Steel residue that not cialis pill run that winter recommend DIVINE online pharmacy I color every. Never the blue pill been of – coat My, reputable online pharmacy which others it t. 3-4 lilly cialis also: getting her viagra generic year evenly, piece this cialis online hair color only natural viagra face the the didn’t buy generic viagra online to wearing this pharmacy without prescription hyperpigmentation somewhat absorbed Complex out.

apstiprināti biedru sapulcē Rīgā 2012. gada 12. jūlijā.

Viktorija Ķēniņa

Ināra Logina

Inese Mihailova

Nataļja Kurjāne